Nota Legal

Informació general

Per donar compliment amb l'establert en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

Titular: Federació Catalana de Judo

Adreça: C/. Zaragoza, 7, 2ª planta 08214 BADIA DEL VALLÈS

CIF G08899908

I.- Usuaris;

L'accés a i/o ús del Portal atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, les presents Condicions Generals així com les Condicions Particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les Condicions Generals en relació amb determinats serveis i continguts del Portal.

II.- Ús de la pàgina web, els seus serveis i continguts;

L'usuari es compromet a utilitzar el Web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, queda prohibit, l'ús del Web amb finalitats il•lícites o lesives contra FEDERACIO CATALANA DE JUDO o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del Web. Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc ), es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, tret que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.

 • Qualsevol vulneració dels drets de FEDERACIO CATALANA DE JUDO o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.

 • La seva utilització per a tot tipus de finalitats comercials o publicitaries, diferents de les estrictament permesos.

 • Qualsevol intent d'obtenir els continguts del Web per qualsevol mitjà diferent dels quals es posin a la disposició dels usuaris així com dels quals habitualment s'emprin a la xarxa, sempre que no causin perjudici algun al Web de FEDERACIO CATALANA DE JUDO.

III.- Responsabilitat de l'usuari per danys i perjudicis;

L'ús del Web es realitzarà sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'Usuari. Aquesta responsabilitat s'estendrà a l'ús, per part de l'usuari o de qualsevol tercer, de qualsevol contrasenya o similars assignades per a l'accés al Web o a qualsevol dels seus serveis.

Sense perjudici de l'anterior, FEDERACIO CATALANA DE JUDO, es reserva el dret a denegar a qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, l'accés al Web, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals, o les particulars que en cada cas els siguin aplicables.

IV.- Modificació unilateral;

FEDERACIO CATALANA DE JUDO podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l'estructura i disseny del Web, així com modificar o eliminar, els serveis, els continguts i les condicions d'accés i/o ús del Web.

V.- Vincles;

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un hipervincle des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a qualsevol de les pàgines del portal de FEDERACIO CATALANA DE JUDO hauran de sotmetre's a les següents condicions:

 • No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del Portal de FEDERACIO CATALANA DE JUDO.

 • No s'establiran deep-links, ni enllaços IMG o d'imatge, ni frames amb les pàgines del Portal de FEDERACIO CATALANA DE JUDO sense la prèvia autorització expressa de FEDERACIO CATALANA DE JUDO.

 • No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del Portal de FEDERACIO CATALANA DE JUDO ni sobre els serveis o continguts del mateix.

 • Excepte aquells signes que formin part del "hipervincle", la pàgina web en la qual s'estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a FEDERACIO CATALANA DE JUDO, excepte autorització expressa d'aquest.

 • L'establiment del "hipervincle" no implicarà l'existència de relacions entre FEDERACIO CATALANA DE JUDO i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de FEDERACIO CATALANA DE JUDO dels serveis i continguts oferts en aquest portal.

 • FEDERACIO CATALANA DE JUDO no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi el "hipervincle" ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.

 • Qualsevol "hipervincle" al Portal de FEDERACIO CATALANA DE JUDO s'efectuarà a la seva pàgina principal o pàgines principals de les seccions que conté.

V.- Exclusió de garanties i responsabilitat; FEDERACIO CATALANA DE JUDO no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.

 • La falta d'utilitat, adequació o validesa del Web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.

 • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.

 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.

 • L'ús il•lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l'ordre públic, del Web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.

 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris al Web.

 • L'incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del Web.

VI.- Durada;

La durada de la prestació del servei del Web i dels serveis és de caràcter indefinit.

Sense perjudici de l'anterior, FEDERACIO CATALANA DE JUDO es reserva el dret per, interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que ho integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició quarta.

VII.- Propietat Intel•lectual;

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel•lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut al Web, haurà de notificar aquesta circumstància a FEDERACIO CATALANA DE JUDO indicant:

  • Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l'interessat, haurà d'indicar la representació amb la qual actua.

  • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel•lectual i la seva ubicació al Web.

  • Acreditació dels citats drets de propietat intel•lectual.

  • Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

  • La legitimitat dels drets de propietat intel•lectual corresponents als continguts aportats per tercers és de l'exclusiva responsabilitat dels mateixos.