Política de privacitat

Responsable de les dades

Nom : Federació Catalana de Judo. CIF G08899908

Adreça: C/. Zaragoza, 7, 2ª planta Badia del Vallès

Telèfon: 937479757

Mail: federacio@fedecatjudo.cat

Finalitat

Les dades per vostè proporcionades seran utilitzades a fi de:

Gestió de federats

o Proporcionar-li la informació dels esdeveniments i tornejos de la federació

o Gestionar la seva informació com federat

o Gestionar les quotes

Gestionar dades dels tornejos

o Mantener la información de los asistentes a los torneos

o Gestionar els diferents tornejos

Realitzar la gestió comptable i administrativa

o Gestionar administrativa i comptablement la federació

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació amb la federació i després de la finalització de la mateixa, fins que sol•liciti la cancel•lació de les seves dades, mantenint sempre els resultats en tornejos, així com .el grau obtingut en els diferents exàmens, durant els períodes legalment exigibles

Legitimació

Les dades que disposem són les necessaries per prestar-li els serveis propis de la federació, així com els relatius als resultats en tornejos o graus aconseguits i la legitimació és la proporcionada en la seva alta com federat

Destinataris

Les seves dades seran comunicades en cas necessari a organismes oficials així ho requereixin sobre la base de la legislació vigent, així com a organitzadors de lligues i tornejos en els quals hagi sol•licitat la inscripció

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem el termini pel qual ens veiem obligats sobre la base de la legislació vigent. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La nostra empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel•lació. Si no desitja rebre comunicacions promocionals de la nostra empresa per algun o tots els mitjans de comunicació, pot comunicar el seu desig d'oposar-se a la finalitat de promoció dels nostres serveis, la qual cosa no anirà en detriment de mantenir les restants finalitats anteriorment descrites. Vostè podrà sol•licitar la portabilitat de les seves dades, si així ho estima convenient a una altra federació. En l'exercici dels drets precedents pot dirigir-se per mail a federacio@fedecatjudo.cat o a les nostres oficines C/Saragossa 7, 08214 Badia del Vallès , aportant sempre una còpia del seu DNI. La resposta a l'exercici de drets es realitzarà al domicili que figuri en els contractes subscrits amb la nostra corredoria. En cas que no atenguem a l'exercici de drets expressats en aquest apartat, Vosté està facultat per acudir o presentar una reclamació davant l'agència de protecció de dades, Un. Disposa de tota la informació a l'efecte d'aquesta reclamació a la pàgina www.agpd.es

Procedència de les dades

Les dades que disposem són els que ens van ser proporcionades al moment de la seva inscripció com federat, així com les dades derivades dels exàmens, tornejos o uns altres que es derivin de la relació amb la federació